Angravli Hyttegrend
Eigedomen
Vatn og avløp
Konsesjon
Kart
Føresegner
Staulsbekkjen Hyttegrend
Video
Vegkart

Informasjon til hytteeigarar
 • Info Brøyting
 • Testmelding
 • 3.3 SÆRLEGE FØRESEGNER FOR HYTTER I OMRÅDE H2 - STØYLSBEKKEN HYTTEGREND.

  a) Totalt bygd areal på kvar tomt skal ikkje vera større 20% BYA av tomtearealet.

  b) Totalt bygd areal skal fordelast på fleire bygg der største tilletne areal for ein bygningskropp er 100 m2 BYA.

  c) Bygg kan førast opp frittståande i tun eller bindast saman med mellombygg.

  d) I byggesøknad skal det for kvar tomt leggast med profilteikningar, illustrasjonar, perspektivskisser og situasjonsplan som syner bygg på tomta saman med planlagde eller eksisterande omkringliggande bygg, inngrepsfrie areal, intern veg og parkeringsareal. Kommunen kan fastsetje kva for dokumentasjon som er turvande for handsaming av byggesøknader.


  Ta kontakt med: Geir Magne Tvitekkja, 3864 Rauland - Tlf: 35 07 43 75/ 97 03 15 17 - epost: geir.tvitekkja@telefiber.no