Angravli Hyttegrend
Eigedomen
Vatn og avløp
Konsesjon
Kart
Føresegner
Staulsbekkjen Hyttegrend
Video
Vegkart

Informasjon til hytteeigarar
 • Info Brøyting
 • Testmelding
 • REGULERINGSPLAN FOR ANGRAVLI, GNR 154 BNR 3

   

  Føresegner

  Vedtekne av Vinje kommunestyre 25.06.02

  § 1

   

  Desse føresegnene gjeld for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.

   

  § 2

   

  Området er regulert til fylgjande føremål:

   

  Byggeområde

  Landbruksområde

  Offentlege trafikkområde

  Fareområde

  Spesialområde

   

   

  § 3 BYGGEOMRÅDE

   

  3.1  BUSTADER

  Område regulert til bustad, skal nyttast til heilårsbustader.

  Eventuelle nye bygg skal tilpassast eksisterande bygningar.

   

  3.2  HYTTER

  a) Hytter skal plasserast som vist i plankartet og i samsvar med innmålt pel i terrenget. Pelen skal

  ligge innom hytteveggane. I samband med byggesøknad skal det utarbeidast situasjonsplan i

  målestokk 1:500 som syner

  - inngrepsfrie areal

  - plassering av bygg og anlegg

  - intern veg og parkeringsareal

  Mindre justering av hytteplasseringa kan gjerast av Vinje kommune.

  b) For frittliggande hytte skal bygd areal normalt ikkje vera større enn 100 m2 BYA. Bygget skal ha saltak

  med gesimshøgde på maksimalt 3.5 meter og maksimal mønehøgde på 6 meter målt frå topp grunnmur.

  Grunnmurhøgda skal ikkje vera høgare enn 1 meter over opphaveleg terreng. Synleg del av grunnmur

  skal ikkje vera større enn 40 cm.

   

  c) På kvar hyttetomt kan det oppførast uthus/bod/anneks inntil 30 m2 BYA knytt til hovudbusetnaden slik at

  bygga dannar eit tun. Uthuset skal byggast med saltak, største gesimshøgde på 3.0 meter og

  mønehøgde på maksimalt 5 meter målt frå topp grunnmur. Grunnmurhøgda skal ikkje vera høgare enn

  1 meter over opphaveleg terreng. Synleg del av grunnmur skal ikkje vera større enn 40 cm.

  d) Bygg skal setjast opp på ringmur.

  e) Totalt bygd areal skal normalt ikkje vera større enn 130 m2 BYA på kvar tomt.

  Dersom tomter er særleg godt egna til oppføring av større eller fleire einingar, kan ein søkje kommunen

  om dette.  Søkjaren skal i slike høve legge fram profilteikningar, illustrasjonar, perspektivskisser og

  situasjonsplan som syner  bygg på tomta saman med planlagde eller omkringliggande bygg,

  inngrepsfrie areal, intern veg og parkeringsareal.

  Kommunen kan fastsetje kva for dokumentasjon som er turvande for handsaming av byggesøknader.

   

  f) Bygg skal best mogeleg underleggast naturpreget i området og ha ei enkel og god

  utforming. Det skal leggast avgjerande vekt på arkitektur, fargar og tilpassing i terrenget. Form og

  storleik på tomta og plassering av bygg på denne,  er avgjerande for utsjånad og utforming av det

  enkelte bygget.

  Utvendes skal det nyttast trematerialar, lafta tømmer, stav eller kraftig, ståande

  kledning, min. 1 ¼" x 8", i mørke, miljøvenlege fargar.

  Innramming av vindauge og dørar skal ha mørke og miljøvenlege fargar.

  g) I hytter og eventuelle uthus/anneks skal det  nyttast rektangulære vindauge med småruta glas.

  h) Taket skal utførast som saltak med takvinkel på 24, 27 eller 32 grader. Taket skal ha utspring på

  minimum 40 cm og tekkast med torv.

  i) Eksisterande vegetasjon og terreng skal i størst mogeleg grad takast vare på. Felling av tre skal skje

  i samråd med grunneigar.

  j) Det skal ikkje setjast opp gjerde eller flaggstenger i området, heller ikkje private parabolantenner.

  Dersom det ikkje vert bygd felles kabelanlegg, kan det setjast opp parabolantenner medsame fargeval

  som hyttene.

  k) Mellom eventuelle verandapillararar må det gjerdast på grunn av sau m.v.

  l) Uteareal skal vera pussa og sådd til innan eit år etter at byggearbeidet er avslutta.

   

  3.3  SÆRLEGE FØRESEGNER FOR HYTTER I OMRÅDE H2

  -  STØYLSBEKKEN HYTTEGREND.

  a) Totalt bygd areal på kvar tomt skal ikkje vera større 20% BYA av tomtearealet.

  b) Totalt bygd areal skal fordelast på fleire bygg der største tilletne areal for ein bygningskropp er

  100 m2 BYA.

  c) Bygg kan førast opp frittståande i tun eller bindast saman med mellombygg.

  d) I byggesøknad  skal det for kvar tomt leggast med profilteikningar, illustrasjonar, perspektivskisser

  og situasjonsplan som syner  bygg på tomta saman med planlagde eller eksisterande omkringliggande

  bygg, inngrepsfrie areal, intern veg og parkeringsareal.

  Kommunen kan fastsetje kva for dokumentasjon som er turvande for handsaming av byggesøknader.

   

  3.4 OMRÅDA H1, H3, H9 - H12

  Nye hytter kan berre oppførast i områda H1, H3, H9, H10, H11 og H12 i medhald av revidert

  reguleringsplan der lokalisering av hytter, interne vegar, friluftsområde og andre føremål er vist.

   

  3.5 EKSISTERANDE HYTTER

  Desse føresegnene gjeld og eksisterande hytter i heile planområdet.

   

  3.6 FORRETNINGSOMRÅDE 

  Områda FA1 og FA2 skal nyttast til utleigeeiningar bygd frittståande eller i rekkje. Mindre

  serviceanlegg kan og etablerast i desse områda.

  FA3 skal nyttast til turistanlegg med bueiningar/leilighetar for utleige og serviceanlegg.

  Tiltak i områda FA1, FA2 og FA3 kan berre realiserast i samsvar med revidert reguleringsplan der detaljar

  knytt til utnytting av forretningsområda er vist.

   

  § 4 LANDBRUKSOMRÅDE

  Området skal nyttast til tradisjonell landbruksdrift. Bygg knytt til slik drift kan oppførast i området etter

  godkjenning frå Vinje kommune.

   

  § 6 SPESIALOMRÅDE

   

  6.1  PRIVATE VEGAR OG PARKERINGSPLASSAR

  Regulert privat veg skal nyttast som tilkomstveg til hytter og parkeringsplassar, til

  landbruks/skogsdrift og til kommunale oppgåver.

  Private vegar skal opparbeidast med breidde  3.5 m.

  Eksisterande og nye parkeringsplassar  skal nyttast av dei som ikkje ynskjer veg fram til hytta si og til

  gjesteparkering.

  Det vert ikkje høve til utvida bruk av eksisterande parkeringsplassar merkt P1, P2 og P3 i plankartet.

   

  6.2 FRILUFTSOMRÅDE

  Friluftsområde er fritt tilgjengelege for ålmenta. Stiar og skiløyper kan opparbeidast og vedlikehaldast.

  Friluftsområda kan og nyttast til landbruksdrift.

  Eksisterande vegetasjon skal takast vare på. Tre og buskar skal ikkje fjernast.

  Ved eventuelle terrenginngrep, skal revegetering skje innan 1 år etter at anleggstiltak er ferdigstilte.

   

  6.3 KOMMUNALTEKNISK VERKSEMD

  Område regulert til anlegg og drift av kommunalteknisk verksemd, skal nyttast til oppsetjing

  av renovasjonskonteinerar og andre turvande innretnader og aktivitetar knytt til kommunal

  renovasjonsordning.

   

  6.4  FRISIKTSONE

  Frisiktsoner skal haldast reine for lekamar høgare enn 0.5 m eller anna som på nokon måte hindrar fri

  sikt innom sona.

   

  § 7  ÅLMENNE FØRESEGNER

   

  7.1 VATN OG AVLAUP

  All vassforsyning i regulert område skal vera frå godkjend vassverk.

  All bygningsmasse med innlagd vatn skal knytast til offentleg og godkjend avlaupsanlegg.

  Alle nye fritidsbustader skal koplast til offentleg anlegg for vatn og avlaup. Eksisterande

  fritidsbusetnad får høve til å kople seg til offentleg vass- og avlaupsnett.

  Eksisterande hytter med låg sanitærteknisk standard som ikkje er kopla til offentleg VA-nett,

  har ikkje høve til å legge vatn inn i hyttene. Desse må nytte biologisk do og hente vatn frå oppsette

  vasspostar i området.

  Bygging skal ikkje skje før tilknytingsklare hovudanlegg for vatn og avlaup er etablert.

  Alle tekniske anlegg knytt til framføring av vatn og avlaup skal opparbeidast i samsvar med godkjend

  VA-plan for området.

   

  7.2 RENOVASJON

  Hushaldsavfall vert tekje hand om av kommunen gjennom tvungen kommunal renovasjonsordning.

  Hytteeigarar pliktar å levere avfall etter nærare tilvising frå kommunen.

   

  7.3 STRAUMFORSYNING, FIBEROPTIKK O.L

  Alle typer kablar skal leggast i grøfter i samsvar med  leidningsplan for området.

   

   

  § 8 UTBYGGINGAVTALE

  Før planen kan gjennomførast, bør det ligge føre  utbyggingsavtale mellom utbyggar og

  Vinje kommune

   

  § 9  DISPENSASJON

  Planutvalet kan, når særlege grunnar talar for det, tillate mindre vesentlege unnatak frå desse

  føresegnene innom ramma av Plan- og bygningslova.

   

  § 10 PRIVATRETTSLEGE AVTALER

  Etter at planen med tilhøyrande føresegner er vedtekjen, kan det ikkje opprettast privatrettslege

  avtaler som er i strid med planen eller føresegnene.

   

   

   

   

   

   

   


  Ta kontakt med: Geir Magne Tvitekkja, 3864 Rauland - Tlf: 35 07 43 75/ 97 03 15 17 - epost: geir.tvitekkja@telefiber.no